КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 5

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

НАКАЗ

20.12.2023                                      м. Вінниця                 № 172

Про запобігання випадків

булінгу в закладі дошкільної освіти

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеві державні адміністрації», статті 11 Закону України «Про запобігання і протидію домашньому насильству», Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання і протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658, Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення, затвердженого спільним наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.2014 № 564/836/945/577, Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 № 1047, листа Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу» та з метою попередження булінгу (цькування), сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від булінгу, та ефективного реагування на факти насильства в закладі освіти

НАКАЗУЮ:

 1. Призначити ГУРНИК В.С., вихователя-методиста закладу, уповноваженою особою для здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства (булінгу) та отримання заяв/повідомлень від постраждалої дитини чи інших осіб.
 2. Вихователю-методисту ГУРНИК В.С.:

2.1. Постійно організовувати соціально-педагогічний супровід (патронаж) здобувачів освіти, постраждалих від жорстокого поводження чи булінгу.

2.2. Вчасно повідомляти уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей про випадки булінгу.

2.3. Довести до відома здобувачів освіти, педагогічних працівників, батьків та інших учасників освітнього процесу щодо їх обов’язку повідомляти керівника закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб

Відповідальна: вихователь-методист ГУРНИК В.С.
Термін виконання: постійно

 1. Вихователям закладу дошкільної освіти:

3.1. Нести персональну відповідальність за дотримання законодавства щодо захисту суспільної моралі, попередження випадків жорстокості та насильства серед неповнолітніх, активізувати діяльність, спрямовану на розвиток духовності та зміцнення моралі у дітей.

3.2. Проводити заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, що спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства.

3.3. У разі виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати на домашнє насильство, складні життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною або ризики щодо їх виникнення стосовно дитини, повідомити керівникові закладу освіти чи вихователю-методисту таку інформацію з метою планування подальших дій щодо заходів для надання медичної, психологічної або іншої допомоги постраждалому.

Відповідальні: вихователі всіх вікових груп
Термін виконання: постійно

 1. 4. Затвердити план заходів щодо запобігання та протидії булінгу в закладі дошкільної освіти (додаток 1)

Відповідальна: завідувач КЗ «ДНЗ № 5 ВМР» ОНИЩУК О.О.
Термін виконання: постійно

 1. Провести інструктаж для всіх працівників закладу освіти, в ході якого висвітлити питання: правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти; план заходів закладу освіти, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню); положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад № 5 Вінницької міської ради» (додаток 2)

Відповідальна: вихователь-методист ГУРНИК В.С.
Термін виконання: до 27.12.2022 року

 1. Завідувачу господарством РИЖОВІЙ С.В. щотижня здійснювати перевірку приміщень, території закладу освіти з метою виявити місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу

Відповідальна: завідувач господарством РИЖОВА С.В.
Термін виконання: постійно

 1. Вихователю-методисту ГУРНИК В.С. оприлюднити на веб-сайті закладу освіти: правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти; план заходів закладу освіти, спрямований на запобігання та протидію булінгу (цькуванню); положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування)

Відповідальна: вихователь-методист ГУРНИК В.С.
Термін виконання: до 27.12.2023 року

 1. 8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

Завідувач КЗ «ДНЗ № 5 ВМР»                                              Олена ОНИЩУК

 

                                                                                             Додаток 2

 ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом КЗ «ДНЗ № 5 ВМР»

№ 172 від 20.12.2023 року

_______ О.О. ОНИЩУК

ПОЛОЖЕННЯ

 ПРО ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ВИПАДКІВ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)

В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 5

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 1. Загальні положення

1.1. Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

1.2. Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

систематичність (повторюваність) діяння;

наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

 1.   Повноваження керівника КЗ «ДНЗ № 5 ВМР» та уповноважених ним осіб щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню)

2.1. Керівник  комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 5

Вінницької міської ради» (далі – КЗ «ДНЗ № 5 ВМР»):

здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;

забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування;

скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

2.2. Вихователь-методист забезпечує:

реалізацію просвітницького напрямку всіх учасників освітнього процесу шляхом організації тематичних заходів, бесід, консультацій з метою формування навичок толерантної та ненасильницької поведінки, спілкування та взаємодії;

прозорість та інформаційну відкритість шляхом формування та оприлюднення на веб-сайті КЗ «ДНЗ № 5 ВМР», розміщення в інформаційних куточках для батьків здобувачів освіти інформацію та нормативно-правові акти з питань щодо протидії булінгу:

 • план заходів, спрямований на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • порядок подання та розгляду (із дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 • порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);
 • правила поведінки здобувача освіти з закладі освіти.

2.3. Педагогічні працівники КЗ «ДНЗ № 5 ВМР»:

забезпечують здобувачам освіти захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

повідомляють керівника КЗ «ДНЗ № 5 ВМР» про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

сприяють керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

виконують рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

 1. Діяльність Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування)

КЗ «ДНЗ № 5 ВМР»

3.1. Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) КЗ «ДНЗ № 5 ВМР»  (далі – Комісія) створюється наказом керівника КЗ «ДНЗ № 5 ВМР» та скликається для прийняття рішення за результатами розслідування про факти булінгу (цькування).

3.2.У своїй діяльності Комісія керується Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про освіту», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань щодо протидії булінгу (цькуванню).

3.3. До складу Комісії можуть входити керівник закладу, педагогічні працівники, (у тому числі практичний психолог), батьки постраждалого та булера та інші зацікавлені особи.

3.4. Комісія діє відповідно до Порядку подання та розгляду (із дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в КЗ «ДНЗ № 5 ВМР», Порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в КЗ «ДНЗ № 5 ВМР» та відповідальність осіб, причетних до булінку (цькування).

3.5. Засідання Комісії скликається керівником КЗ «ДНЗ № 5 ВМР» для розгляду та неупередженого з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) в КЗ «ДНЗ № 5 ВМР» відповідно до заяв, що надійшли.

3.6. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого.

3.7. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

3.8. Потерпілий чи його/її представник також можуть звертатися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служб у справах дітей із повідомленням про випадки булінгу (цькування).

 1. Порядок подання та розгляду (із дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
 • Учасники освітнього процесу подають заяву керівнику закладу освіти про випадки булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.
 • Керівник закладу освіти розглядає заяву в день її подання та видає рішення про проведення розслідування.
 • Проводиться повне та неупереджене розслідування щодо випадків булінгу (цькування) із залученням осіб, від яких отримали інформацію.
 • Керівник закладу освіти для прийняття рішення за результатами розслідування створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) та скликає засідання для прийняття рішення за результатами розслідування та виконання відповідних заходів реагування.
 • Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

Потерпілий чи його/її представник також можуть звернутися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служби у справах дітей.

 1. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінку (цькування)
 • У разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків Комісії повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в КЗ «ДНЗ № 5 ВМР».
 • Виконується рішення та рекомендації Комісії КЗ «ДНЗ № 5 ВМР».
 • Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.
 • Керівник КЗ «ДНЗ № 5 ВМР» або уповноважені ним особи відповідно чинного законодавства та в межах повноважень здійснюють контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в КЗ «ДНЗ № 5 ВМР».
 1. Права та обов’язки учасників освітнього процесу

6.1. Здобувачі освіти:

6.1.1. мають право на:

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування).

6.1.2. зобов’язані:

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля.

6.2. Працівники, які залучаються до освітнього процесу:

6.2.1. мають право на:

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

 

6.2.2. зобов’язані:

повідомляти керівника КЗ «ДНЗ № 5 ВМР» про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

6.3. Батьки здобувачів освіти:

6.3.1. мають право:

отримувати інформацію про діяльність КЗ «ДНЗ № 5 ВМР», у тому числі – щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

подавати керівнику КЗ «ДНЗ № 5 ВМР» або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

6.3.2. зобов’язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

сприяти керівнику КЗ «ДНЗ № 5 ВМР» у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

 1. Прикінцеві положення

7.1. Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в КЗ «ДНЗ № 5 ВМР»  (далі – Положення) затверджується рішенням педагогічної ради КЗ «ДНЗ № 5 ВМР» та затверджується наказом керівника КЗ «ДНЗ № 5 ВМР».

7.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради КЗ «ДНЗ № 5 ВМР» та відповідно до наказу керівника КЗ «ДНЗ № 5 ВМР».

Додаток 1                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач  КЗ«ДНЗ № 5ВМР»

_____________О.О. ОНИЩУК

 

       ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ВИПАДКАМ БУЛІНГУ/ЦЬКУВАННЯ

                                                В КЗ «ДНЗ № 5 ВМР»

№ п/п Заходи Термін виконання Відповідальні
1 Оновлення та опрацювання нормативно-правових документів, що забезпечують запобігання та протидію булінгу постійно Завідувач, вихователі
2 Створення безпечного освітнього середовища в ДНЗ вільного від насильства та булінгу (цькування) постійно Завідувач, вихователі
3 Надання психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти , які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу за запитом Вихователі
4 Консультація для вихователів: «Як вирішити дитячі конфлікти?» червень 2024  Вихователь-методист
5 Організація роботи «Скриньки довіри» для батьків і педагогів, оновлення інформації веб-сайту з проблеми запобігання та протидію булінгу березень 2024  Вихователь-методист
6 Проведення профілактичної роботи щодо запобіганню булінгу в ДНЗ систематично Вихователі, медична сестра
7 Групова консультація для педагогів: «Види та форми булінгу» лютий 2024 завідувач
8 Ширінг для педагогів « На скільки серйозною є проблема булінгу та мобінгу в дошкільному закладі» квітень 2024 Вихователі
9 Тренінг для батьків: «Вчимося спілкуватися з дитиною» вересень 2023 Хіврич Л.В.
10 Організація та проведення занять та бесід, що формують у дітей уявлення про толерантність по відношенню до різних людей, справедливість, порядність травень 2023 Вихователі
11 Консультація: «Як навчити дитину цивілізовано виражати гнів?» (профілактика булінгу) вересень 2023 Островська С.А..
12 Тест для педагогічних працівників “Булінг в закладі освіти” жовтень 2023  Вихователь-методист
13 Організація та проведення занять та бесід, що формують у дітей уявлення про толерантність по відношенню до різних людей, справедливість, порядність. жовтень-листопад 2023  вихователі
14 Професійна майстерня: «Толерантність як компонент професійної культури педагога. Протидія булінгу» грудень 2022  Вихователь-методист
15 Розповсюдження інформації щодо профілактики булінгу та мобінгу систематично вихователі

 

ПРАВИЛА ДЛЯ БАТЬКІВ АБО ОСІБ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ

(нормативні документи, які регламентують правила: Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про охорону дитинства», Конвенція ООН «Про права дитини», статті 11 Закону України «Про запобігання і протидію домашньому насильству», Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання і протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658, Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення, затвердженого спільним наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.2014 № 564/836/945/577, Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 № 1047, листа Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу» та з метою попередження булінгу (цькування), сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від булінгу, та ефективного реагування на факти насильства в закладі освіти, «Концепція громадянського виховання», Листи МО «Про організацію роботи дошкільних навчальних закладів» у поточному навчальному році, «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи», Інструкція «Про ділову документацію», Положення «Про порядок здійснення інноваційної діяльності», Положення «Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства», Положення про батьківські комітети, Концепція екологічної освіти в Україні, Положення про електронну реєстрацію до ЗДО, Закон України «Про фізичну культуру і спорт»).

Заклад дошкільної освіти – це державна установа, яка забезпечує догляд, оздоровлення, розвиток, виховання та навчання дітей дошкільного віку. Спільно із сім’єю, дитячий садок приймає участь у вихованні малюка.

Педагоги закладу закладають всі самі найголовніші, найцінніші риси характеру майбутньої особистості. Знання, уміння, навички набуті в цьому віці залишаються на все життя. В дитячому садку дитина набуває перший соціальний досвід: навчається спілкуватися із ровесниками та дорослими людьми, які не є його ріднею.

Особливо важливо, що саме в цьому віці закладаються самооцінка та відчуття себе особистістю. Тому так важливо батькам, виконувати рекомендації педагогів та дотримуватися правил, прийнятих в закладі дошкільної освіти.

Своєчасний прихід в дитячий садок – необхідна умова правильної організації освітнього процесу. Забирати малюка повинні дорослі члени родини. Батьки, або особи, що за їхдорученнямприводятьдитину в дошкільний заклад, маютьпередатидитинувихователю. Неприпустимовідправлятидитину в дошкільний заклад саму, без супроводудорослого. Увечерівиховательзобов’язанийпередатидитину батькам абоіншійособі, щоприйшла за їхдорученням.
Вихователь не має права віддаватидітей з дошкільного закладуНЕПОВНОЛІТНІМ ДІТЯМ, БАТЬКАМ АБО ІНШИМ ОСОБАМ, а також особам У НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ.
Оскількивідповідно до чинних нормативно — правовихактів батьки мають право залучати до вихованнядитиниіншихосіб, то за потреби інші особи можутьзабиратидитину з дошкільного закладу. У цьомувипадкубатьки маютьнаписатиім’ я завідувачавідповіднузаяву з перелікомосіб, якимдовіренозабиратидитину з закладу дошкільноїосвіти. На підставі цієї заяви керівникдошкільногозакладу даєзгоду на те, щоб, окрімбатьків, дитину з ЗДО забирали інші особи.

              Чи мають право неповнолітні особи забирати своїх братів і сестер з закладу дошкільної освіти?

Відповідно до статті 150 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. №2947- ІІІ (із змінами, далі — (сімейний кодекс) батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

Частиною 6 статті 12 Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ (із змінами, далі — Закон № 2402) встановлено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров’я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов’язків відповідно до Закону № 2402.

У частині 3 статті 8 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628- ІІІ (із змінами, далі — Закон № 2628) зазначено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

Згідно з частиною 2 статті ІІ Закону № 2628, дошкільний навчальний заклад створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання.

Тобто, вищезазначені норми встановлюють відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють, та закладу дошкільної освіти за розвиток, навчання та виховання дітей, збереження їх життя та здоров’я тощо. Крім того, слід зазначити, що відповідно до частини І статті 6 Сімейного кодексу, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

Частина 2 статті 6 Сімейного кодексу визначає, що малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Відповідно до статті 32 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV (із змінами, далі — Цивільний кодекс) фізичні особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років мають неповну цивільну дієздатність. Умови набуття та надання повної цивільної дієздатності визначаються статтями 34 та 35 Цивільного кодексу.

Забирати з закладу дошкільної освіти своїх братів та/або сестер має право лише особа, яка досягла повноліття (18 років).

У разі, коли батьки не в змозі особисто забрати малюка, вони мають повідомити вихователя групи.

Приводити дитину до дитячого садка потрібно чисту і здорову, охайно одягнену та відповідно сезону. Для дітей, які йдуть до молодших груп, особливу увагу варто звернути на навички самообслуговування, і перш за все, на уміння одягатися і роздягатися. Підбираючи одяг для дитини, слід уникати наявності на ній дрібних ґудзиків, кнопок, крючків, шнурків. Одяг не повинен бути надто великим, проте і не повинен сковувати його рухи. Не слід одягати на малюків тісних трусиків і плавок, а також тісних штанів.Дитячий одяг має бути вільним, із натуральних тканин: бавовняним чи в поєднанні з віскозою, із легкої натуральної вовни. Особливу увагу необхідно звернути на носки та колготки – вони також мають бути із натуральних тканин, інакше стопи дитини будуть постійно вологими і холодними. Взуття малюка повинне бути легким, теплим, відповідати розміру ноги, легко зніматися і взуватися. Не бажане носіння комбінезонів.Окрім того, одяг малюка має носити чіткі орієнтири «перед-спинка», а також більш зручну для одягання горловину чи застібку. Бажано, щоб у дитини на одязі був хоча б один карман, де б вона змогла носити свої «скарби». Не зайвим буде вашому малюку і достатня кількість носових платків.Для створення комфортних умов перебування дитини в дошкільному закладі необхідно мати не менше двох комплектів змінної білизни: хлопчикам – шорти, колготки, трусики, дівчаткам – колготки, трусики. В теплу пору року – носки, гольфи; не менше двох комплектів змінної білизни для сну (піжама, пелюшка, клейонка). Вся білизна повинна бути промаркована і знаходитися в полотняних торбинках у дитячій шафі.

Щоб уникнути випадків травматизму, батькам слід перевіряти вміст карманів в одязі малюка на наявність небезпечних предметів ( ножиці, ножі, булавки, цвяхи, проволока, дзеркальця, скляні флакони, намистинки, ґудзики тощо).Прослідкуйте, щоб в кишенях дитини не було гострих, ріжучих предметів та предметів, які можуть зашкодити життю і здоров’ю дитини. Не давайте дитині з собою жувальну гумку, солодощів.

У разі відсутності дитини в дошкільному закладі, з різних причин (хвороба, відпустка батьків чи вихідний день тощо), необхідно повідомляти вихователів групи або медичну сестру про причину.

Батькам або особам, які їх замінюють категорично забороняється давати дітям та приносити в групу будь-які продукти харчування.

Підніматись до групи, яку відвідує ваш малюк, сходинковими маршами, що ведуть з вулиці.

Ходити по приміщенням дошкільного закладу дозволяється тільки в чистому взутті

Не рекомендуємо одягати дітям прикраси із золота та срібла, давати із собою цінні, коштовні іграшки. Адміністрація дошкільного закладу, педагогічний та технічний персонал не несе відповідальності за ювелірні прикраси (золоті сережки, ланцюжки, хрести, підвіси тощо), які носять діти, та дорогі іграшки. В нашому закладі завдяки Вам в достатній кількості іграшок для вихованців.Вихователі відповідають за дітей, а не за іграшки, які діти принесли в садочок. Пам’ятайте: іграшка дитини — іграшка для всіх.

Прослідкуйте, щоб у дитини були чисті та коротко підстрижені нігті. Дайте дитині з собою носовичок. В групі раннього віку забороняються памперси та соски.

У шафі дитини повинний бути завжди змінний одяг для групи, незалежно від віку дитини. Восени та навесні просимо приносити змінний верхній одяг і взуття для прогулянок.Щоб запобігти втраті або обміну речей, позначте білизну, одяг і взуття ваших дітей.

До педагогів групи, незалежно від їх віку, слід звертатися на Ви, по імені та по батькові. Конфліктні спірні ситуації необхідно вирішувати за відсутності дітей. Якщо ви не змогли вирішити яке-небудь питання з педагогами групи, зверніться до завідувача, вихователя-методиста, завідувача господарством, старшої медичної сестри.

Батьки зобов’язані відвідувати групові та загальні батьківські збори, виконувати рішення батьківського комітету групи та закладу.У нашому дитячому садку обов’язковими є всі батьківські збори (2 рази на рік). Якщо з об’єктивних причин Ви не зможете прийти, попередьте педагогів заздалегідь.

За харчування дітей батьки сплачують квитанцію у триденний строк з дня її отримання (не пізніше 20 числа поточного місяця). ЦБ № 3 приймає батьків з 10-го по 25-е число щомісячно. Оплата за харчування дитини в дошкільному закладі проводиться за фактичним перебуванням дитини в групі. Оплачену квитанцію слід показати вихователям групи.Відчислення із закладу проводиться в разі пропущених дитиною двох місяців без поважних причин та несплати батьками за харчування дітей.

При виникненні у дитини симптомів отруєння (блювота, пронос) або симптомів ГРВІ (кашель, температура, нежить) батьки звертаються на прийом до дільничного педіатра; в дитячий садок дитина з такими симптомами не приймається. Медичний та педагогічний персонал зобов’язаний відсторонити дитину з такими симптомами від відвідування закладу. Якщо протягом місяця  Ваша дитина не відвідувала ЗДО, необхідно принести довідку про епідоточення, після хвороби необхідно взяти довідку з трьома печатками (лікувального закладу, реєстратури та сімейного лікаря) про те, що дитина здорова і після цього періоду вона може відвідувати садочок.

Якщо Ваша дитина занедужала або Ви не привели дитину вчасно в садочок, просимо до 9.00 повідомити старшу медсестру по телефону: 61-84-93, а також Ваших вихователів.

Місце за дитиною в закладі дошкільної освіти зберігається у таких випадках: якщо є довідка про відпустку батьків або осіб, які їх замінюють (не більше двох місяців), на час реабілітації, якщо дитина потребує домашнього догляду, хворобу дитини та у випадку літнього оздоровлення з 1 червня по 31 серпня відповідно заяви.

За  комплектування груп педагогами та дітьми в дошкільному закладі відповідає завідувач відповідно посадових обов’язків та нормативних документів. Відповідно Закону «Про дошкільну освіту» діти раннього віку в ЗДО – від 1,5 до 3 років, молодшого віку – від 3 до 4 років, середнього віку – від 4 до 5 років, старшого віку – від 5 до 6 (7) років. Згідно цього комплектуються групи в  ЗДО. Якщо дитині на 1 вересня не виповнилось 3 роки, вона вважається дитиною раннього віку і не може бути переведена в молодшу групу.

Протягом року в нашому садочку проходить багато свят, розваг, виставок, які стануть незабутніми подіями в житті Вашої дитини. Запрошуємо Вас брати в них активну участь.

Пам’ятайте: батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

Дотримання встановленого режиму дня дошкільного закладу – обов’язкова умова успішного розвитку, навчання та виховання дитини. Заклад працює з 7.00 до 19.00, тобто, 12 годин. Батьки мають забрати дитину з садочка не пізніше 19.00. Дитина дуже переживає, якщо батьки затримуються.Ранковий прийом дітей—до 8.30. Приводьте дитину вчасно. Запізнення — завжди стрес для дорослих і дітей. Ознайомтесь з графіком видачі їжі у віковій групі, яку відвідує Ваша дитина. Відповідно Інструкції з організації харчування їжа може зберігатись після видачі на групи не більше 30 хвилин. Після цього часу працівникам ЗДО заборонено залишати їжу. У випадку запізнення, Ви маєте погодувати дитину вдома.

Забороняється перебування на території дошкільного закладу сторонніх осіб. Дошкільний заклад – закрита територія.

Будьте взаємоввічливими, дотримуйтесь морально-етичних норм у спілкуванні з дітьми, працівниками, іншими батьками! Дотримуйтесь чистоти та порядку.

Забираючи дитину додому з дитячого садка, обов’язково повідомте про це вихователя.

Якщо у Вашої дитини поганий настрій, обговоріть її стан з педагогом.

При вході в групу, будь ласка, чистіть взуття та зачиняйте за собою вхідні двері. При вході в групу наші батьки знімають взуття. Давайте збережемо садочок чистим!

Вранці батьки допомагають своїй дитині роздягнутися та акуратно скласти речі в шафу.

О 9.05 починаються заняття. Тому переконливо просимо Вас: якщо Ви прийшли, коли заняття розпочалося, допоможіть дитині роздягтися і тихо приєднатися до дітей. Не відволікайте педагога під час занять, всі проблеми Ви зможете обговорити у зручний час — вранці до 8.30, в другій половині дня після 16.30.

Для музичних занять дитині необхідні чешки в окремому мішечку, для фізкультурних – чешки, футболка, шорти, носочки.

Оскільки фінансові показники, доведені Міністерством фінансів України, на утримання закладів та установ освіти вкрай низькі,  існує проблема фінансування закладів освіти. Ми завжди дякуємо батькам за допомогу. Відповідно до ст. 37 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 38 п. 3 джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти: засновника (власника), відповідних бюджетів (для державних і комунальних дошкільних закладів), батьків або осіб, що їх замінюють, добровільні пожертвування й цільові внески фізичних і юридичних осіб, інші кошти, не заборонені законодавством України. Про розподіл та використання цих коштів голова батьківського комітету КЗ «ДНЗ № 5 ВМР» звітує на сайті дошкільного закладу щомісячно. Голови батьківських комітетів груп звітують за вимогою батьків даної групи. Рішення батьківського комітету щодо надання матеріальної допомоги не є обов’язковим. Всі матеріали та обладнання, які надходять до садочка, оприбутковуються та являються власністю ЗДО. Крім того, на сайті садочка є вся інформація про використання бюджетних та позабюджетних коштів, яка поновлюється згідно чинного законодавства.

У разі здійснення будь-якого морального тиску з боку адміністрації, педагогів щодо примусових внесків при вступі в дитячий садочок, звертатись за телефонами Департаменту освіти Вінницької міської ради: 65-10-43, 65-10-41.

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ  ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

1. Дотримуватися режиму, лягати та прокидатися вчасно.

2. Приходити у садочок у гарному настрої.

3. Приходити вчасно на зарядку та на заняття в дитячий садок.

4. Слухатися, поважати батьків, вихователів та допомагати їм в усьому.

5. Якщо  щось болить, сказати про це вихователю.

6. Не виходити з групи без дозволу вихователя.

7. Завжди пам’ятати  про ввічливі слова.

8. Спочатку подумати, потім зробити.

9. Поважати всіх своїх друзів.10.Вміти ділитися своїми іграшками.Одягатися за погодними умовами.Намагатися бути чемпіоном в усьому та допомагати своїм друзям

10.Берегти іграшки, прибирати їх після гри.

11.Під час заняття бути уважним і виконувати завдання самостійно.

12.Збираючись на прогулянку, прагнути самостійності.

13.Намагатися завжди виглядати охайно.

14.На прогулянці слухати вихователя та бути уважним.

15.Після прогулянки, охайно складати свої речі.

16.Перед прийняттям їжі обов’язково мити руки з милом.

17.Після туалету обов’язково мити руки з милом.

18.Не лінуватися чистити зуби вранці, вдень та ввечері.

19.Під час прийому їжі намагатися бути охайним, не заважати іншим та не поспішати і не розмовляти.

20.Під час тихої години спати та відпочивати

21.Гратися з усіма та вміти організувати свою гру.

22.Якщо  когось образив, вміти вибачитися

23.Вміти дочекатися своєї черги.

24.Завжди казати правду.

25.Сприймайтипоради та зауваження від вихователя як допомогу.

26.Намагатися дотримуватися цих правил як в садочку, так і вдома.

27. Рости веселим та кмітливим і  тоді можна змінити цей світ на краще.

 

 ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

1.Заяву про випадкибулінгу у закладіосвітимає право подати будь-якийучасникосвітньогопроцесу.

 1. Заяваподаєтьсякерівнику закладу освітивідповідно до Закону України «Про зверненнягромадян».
 2. Здобувачосвіти, який став свідкомбулінгу у школі, зобов’язанийповідомити про цевчителя, вихователя, психолога абобезпосередньокерівника закладу освіти .
 3. Педагог абоіншийпрацівник закладу освіти, який став свідкомбулінгу

абоотримавповідомлення про факт булінгувідздобувачаосвіти, якийбувсвідкомабоучасникомбулінгу, зобов’язанийповідомитикерівника закладу освіти про цей факт.

 1. Керівник закладу освітимаєрозглянутизвернення.
 2. Керівник закладу освітистворюєкомісію з розглядувипадківбулінгу, яка з’ясовуєобставинибулінгу.
 3. Якщовипадокцькуваннябувєдиноразовим, питання з налагодженнямікроклімату в дитячомусередовищі та розв’язанняконфліктувирішуєтьсяу межах закладу освітиучасникамиосвітньогопроцесу.
 4. Якщокомісіявизнала, щоцебувбулінг, а не одноразовийконфлікт, то керівник закладу освітиповідомляєуповноваженіпідрозділиорганівНаціональноїполіціїУкраїни та Службу у справахдітей.
 5. Керівник закладу освітимаєрозглянутитакезвернення та з’ясувативсіобставинибулінгу.

 

ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕНІ ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)

У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО БУЛІНГУ

 

 1. Керівник закладу освіти має розглянути звернення.
 2. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.
 3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Порядок поліції України та Службу у справах дітей.
 4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР,1984 р., No 51, ст. 1122).

 

Нормативно-правові документи з питань запобігання, протидії домашньому насильству та булінг

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

Закон України від 18.12.2019 №2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ю)»протидії булінгу (цькування)

Указ Президента України від 21.09.2020 №398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства»

Постанова КМ України в «Про затвердження порядку взаємодії суб`єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі» від 22.08.2018. №658

Наказ МОН України від 20.03.2020 №420 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 лютого 2020 року № 293»

Наказ МОН України від 26.02.2020 № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»

Наказ МОН України від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»

Наказ МОН України від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»

Лист МОН України від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження протидії булінгу (цькуванню)»

Лист МОН України від 29.01.2019 № 1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII»

Лист МОН України від 29.12.2018 №1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу»

Лист МОН України від 18.05.2018 №1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству»

Лист Міністерства освіти і науки України від 28.10.2014 №1/9-557 «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей»

Державна соціальна програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року